Положення про Раду Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України»

Положення про Раду Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України» розроблене на виконання Статуту Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України».

Положення про Раду Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України» (надалі – Спілка) визначає склад, повноваження Ради та його членів, порядок формування та організацію роботи Ради.

Терміни вживаються у цьому Положенні в тому значенні, яке їм надається у Статуті Спілки.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Рада є постійно діючим виконавчим колегіальним органом управління Спілки.

1.2. У своїй діяльності Рада керується законодавством України, Статутом Спілки, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Спілки.

Стаття 2. Повноваження Ради

2.1. До компетенції Ради відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Конференції Спілки.

2.2. До компетенції Ради, яку не може бути передано іншим органам, крім Конференції Спілки, належить:

 • розробка основних напрямів роботи Спілки;
 • підготовка та подання на затвердження Конференції Положень про Раду та Ревізійну комісію Спілки, а також внесення і затвердження змін до них;
 • забезпечення та контроль виконання рішень Конференції;
 • затвердження порядку повідомлення членів Спілки про скликання Конференції, організація підготовки до Конференції;
 • призначення та відкликання Секретаря Спілки за поданням Голови;
 • утворення місцевих осередків Спілки, розробка Положення про місцеві осередки та призначення і відкликання голів місцевих осередків;
 • створення секцій, комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп та інших структурних підрозділів Спілки, визначення напрямів їх роботи і повноважень, а також призначення та відкликання голів таких підрозділів;
 • визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних і членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
 • затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Спілки та заходів, необхідних для їх виконання;
 • затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Спілки;
 • підготовка та подання на затвердження Конференції щорічних доповідей про діяльність Спілки та виконання бюджету Спілки;
 • затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Спілки за поданням Голови Спілки;
 • затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Спілки, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Конференції;
 • прийом в членство до Спілки, виключення членів з Спілки;
 • прийняття оперативних рішень щодо примусового припинення повноважень члена Ради, Ревізійної комісії та Секретаря Спілки відповідно до чинного законодавства, Статуту Спілки та у випадках, які створюють загрозу або перешкоджають  меті чи діяльності Спілки;
 • присвоєння звання почесного члена Спілки;
 • прийняття рішення про вступ Спілки до всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) організацій;
 • затвердження зразків печатки, штампів та символіки Спілки, а також зразка посвідчення члена Спілки.

2.3. Члени Ради координують окремі напрями діяльності Ради відповідно до розподілу обов’язків, затвердженого рішенням Ради.

2.4. З метою здійснення нагляду за фінансово-господарською діяльністю Спілки Рада визначає терміни для заслуховування звітів Секретаря Спілки, головного бухгалтера та інших матеріально відповідальних посадових осіб Спілки про виконання бюджету Спілки.

2.5. Рішення Ради обов’язкові до виконання іншими органами Спілки (за винятком Конференції Спілки), а також посадовими особами, Місцевими осередками і структурними підрозділами Спілки, яким вони адресовані.

Стаття 3. Права та обов’язки членів Ради

3.1. Головним завданням члена Ради є діяльність, спрямована на досягнення мети та виконання завдань, що стоять перед Спілкою.

3.2. Члени Ради виконують свої функції на громадських засадах.

3.3. Член Ради має право:

 • на підставі наданих повноважень представляти Ради у відносинах з іншими органами Спілки, її місцевими осередками та структурними підрозділами;
 • отримувати повну або часткову компенсацію транспортних, представницьких, на відрядження та інших витрат, які він несе під час виконання своїх обов’язків, у випадках, прямо передбачених рішенням Ради;
 • запитувати та отримувати інформацію про діяльність Спілки від Голови і Секретаря Спілки.

3.4. Член Ради зобов’язаний:

 • особисто брати участь у засіданнях Ради;
 • регулярно бути присутнім на засіданнях;
 • виконувати рішення, прийняті Конференцією та Радою Спілки;
 • інформувати відповідальну особу з числа штатних працівників Спілки про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Стаття 4. Склад та порядок формування Ради

4.1. До складу Ради входять 7 (сім) осіб, які обираються Конференцією шляхом рейтингового голосування з числа всіх делегатів, обраних для участі у Конференції. Голова та Секретар Спілки є членами Ради за посадою, відповідно до Статуту Спілки.

4.3. Члени Ради обираються терміном на 5 (п’ять) років з правом переобрання без обмеження кількості термінів.

4.5. Членом Ради не може бути член Ревізійної комісії. Не допускається висунення до Ради осіб, які дали згоду балотуватися до Ревізійної комісії Спілки.

4.6. Дані про кандидата у члени Ради подаються у письмовій формі та мають містити: прізвище, ім’я та по батькові кандидата, інформацію про те, ким висувається кандидат, паспортні дані, місце роботи та посаду, яку він займає, адреси, телефони тощо.

4.7. У бюлетень для голосування по виборах членів Ради вносяться дані про всіх кандидатів, висунених у порядку, встановленому цим Положенням.

4.8. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів з урахуванням встановлених квот для обрання делегатів до складу Ради.

4.9. Якщо кількість голосів, поданих за кандидатів, рівна, список буде містити більше кандидатів, ніж кількість вакансій, організовується додатковий тур голосування по виборах з кандидатів, які набрали рівну кількість голосів.

4.10. Повноваження члена Ради достроково припиняються у разі:

 • подання заяви про відставку;
 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
 • невідвідування більше половини засідань Ради впродовж року;
 • розголошення конфіденційної інформації про діяльність Спілки;
 • завдання своїми діями шкоди інтересам Спілки;
 • систематичного невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

4.11. У разі дострокового припинення повноважень члена Ради Спілки, Рада діє у складі, що залишився, та зберігає всі повноваження, передбачені Статутом Спілки та цим Положенням. При цьому кворум визначається, виходячи з фактичного складу Ради. Новий член Ради обирається в загальному порядку.

4.12. Конфіденційність інформації про діяльність Спілки визначається Радою.

Стаття 5. Організація роботи Ради

5.1. Рішення Ради приймаються на засіданнях Ради.

5.2. Організація та проведення засідань Ради покладається на Голову Спілки, який одночасно є Головою Ради Спілки.

5.3. Голова Спілки головує на засіданнях Ради. У випадку відсутності Голови на засіданні Ради головує за призначенням Голови Секретар Спілки. У випадку відсутності Голови та Секретаря Спілки обирається головуючий, який виконує обов’язки Голови на даному засіданні.

5.4. До порядку денного засідання Ради можуть включатися питання, запропоновані до розгляду не менш ніж 20 (двадцятьма) членами Спілки, Головою Спілки, не менш ніж 1/3 (однією третиною) членів Ради, рішенням Ревізійної комісії, осередку чи структурного підрозділу Спілки.

5.5. Ініціатор(-и) включення питання до порядку денного Ради повинен (повинні) не пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів до проведення засідання Ради направити Голові Спілки або особі, що виконує обов’язки Голови на час його відсутності, відповідну заяву, що містить формулювання запропонованого питання. Голова Спілки зобов’язаний включити дане питання до порядку денного Ради.

5.6. Чергові засідання Ради проводяться не рідше одного разу на 3 (три) місяці. Позачергові засідання Ради скликаються на вимогу Голови, Ревізійної комісії або Секретаря Спілки.

5.7. Про чергове засідання Ради його члени мають бути повідомлені не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, якщо про це не було вирішено на попередньому засіданні Ради. Повідомлення про позачергове засідання Ради, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

5.8. До повідомлення про засідання Ради можуть додаватися необхідні інформаційні матеріали, пов’язані з порядком денним.

5.9. На засіданні Ради можуть розглядатися питання, не внесені до порядку денного, якщо за їх включення до порядку денного проголосують не менше 2/3 (двох третин) присутніх членів Ради.

5.10. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 (двох третин) членів Ради. У випадку відсутності кворуму протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Ради з тим самим порядком денним.

5.11. Члени Ради повинні брати участь у засіданнях особисто. В разі неможливості бути присутнім член Ради може надіслати свого представника. Представник не враховується при підрахунку кворуму та не має права голосу.

5.12. Голова та члени Ревізійної комісії, голови осередків мають право брати участь у засіданнях Ради, крім закритих, з правом дорадчого голосу. Ради має право прийняти рішення про запрошення до участі у засіданні інших осіб.

5.13. Рішення на засіданні приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Голова Спілки або особа, яка заміщує Голову на час його відсутності.

5.14. На засіданні Ради ведеться протокол. Ведення, зберігання протоколів, а також підготовка та розсилка необхідних інформаційних матеріалів покладається на Секретаріат Спілки відповідно до його функцій.

5.15. Член Ради, який не погоджується з рішенням Ради, має право впродовж наступного робочого дня після закінчення засідання подати у письмовому вигляді свою особисту думку, що приєднується до протоколу засідання.

5.16. Прийняті Радою рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Головою або особою, яка його заміщує, та Секретарем Спілки або секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Радою. Керуючись прийнятими Радою рішеннями, Голова Спілки видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Спілки.

5.17. Електронна копія протоколу засідання Ради також може розсилатися всім членам Ради після засідання. Члени Ради мають право надати свої зауваження до протоколу засідання Ради протягом 2 (двох) робочих днів після отримання ними тексту протоколу.

5.18. Протоколи засідань, що не містять конфіденційної інформації, є доступними для ознайомлення всім членам Спілки. Конфіденційність інформації, що міститься у протоколі, визначається Радою.

5.19. Всі протоколи Ради є доступними для ознайомлення членам Ради та Ревізійної комісії Спілки.

Стаття 6. Порядок внесення змін та доповнень до цього Положення

6.1. Зміни та доповнення можуть бути внесені до цього Положення та затверджені виключно за рішенням Конференції Спілки, Ради Спілки або Голови Спілки.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення, що затверджені Радою або Головою Спілки, подаються на ознайомлення Конференції Радою Спілки або Головою Спілки у випадку прийняття відповідного рішення самої Ради або за розпорядженням Голови Спілки.

aliance

light

artist shapovalov

christ-song

shpu facebook

 

biblioteka

krug-stol2013

krug-stol2014

Головна сторінка | Людина року | Контакти

© Використання будь-яких матеріалів сайту дозволено тільки за умови активного гіперпосилання на джерело. Офіційний сайт Спілки християнських письменників України. 2010-2018 рр.