Положення про Секретаріат Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України»

Положення про Секретаріат Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України» розроблене на підставі Статуту Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України».

Положення про Секретаріат Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України» (надалі – «Спілка») визначає функції, організацію та діяльність Секретаріату, права та обов'язки працівників Секретаріату.

Стаття 1. Загальні положення

1.1. З метою здійснення поточної організаційної роботи в Спілці створюється Секретаріат.

1.2. Секретаріат у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Спілки, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Спілки в частині, що відноситься до діяльності Секретаріату.

Стаття 2. Функції Секретаріату

2.1. Секретаріат виконує такі функції:

 • забезпечує організацію та здійснення взаємовідносин Спілки з органами центральної та місцевої влади, державними і недержавними, українськими, іноземними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами з питань, пов'язаних з цільовою, статутною, господарською, фінансовою та адміністративною діяльністю Спілки;
 • організовує виконання рішень Конференції Спілки, Ради Спілки та Голови Спілки;
 • організовує виконання доручень Ради Спілки та/або Голови Спілки;
 • забезпечує контроль за дотриманням членами Спілки Статуту та обов'язкових для них рішень органів Спілки;
 • забезпечує організацію та контроль за виконанням поточних і перспективних планів, програм та заходів Спілки, затверджених у встановленому порядку;
 • забезпечує організаційно-технічну та інформаційну діяльність Спілки;
 • забезпечує організаційні питання діяльності Спілки, місцевих осередків та структурних підрозділів Спілки, включаючи організацію засідань, круглих столів та інших заходів Спілки;
 • забезпечує підготовку до видання та контролює видання Спілки, а також функціонування сайту Спілки, розсилку електронної пошти членам Спілки;
 • забезпечує своєчасне надання звітів місцевими осередками;
 • складає проект бюджету Спілки для його затвердження Радою Спілки;
 • готує та подає на розгляд Конференції Спілки та Ради Спілки звіти з питань компетенції Секретаріату;
 • забезпечує своєчасне інформування членів Спілки про заходи, що організовуються та проводяться Спілкою;
 • здійснює методичне та інформаційне забезпечення членів Спілки;
 • організовує та забезпечує контроль за залученням нових членів до Спілки;
 • організовує збір та аналіз пропозицій та побажань членів щодо вдосконалення діяльності Спілки.

2.2. При виконанні своїх функцій Секретаріат має компетенцію:

 • отримувати в установленому порядку від органів Спілки, місцевих осередків та структурних підрозділів Спілки документи, звіти та інші матеріали, необхідні для виконання функцій Секретаріату;
 • здійснювати перевірку організації діловодства у місцевих осередках та доповідати про результати перевірки органам Спілки;
 • повертати виконавцям на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог до їх оформлення;
 • приймати участь у роботі місцевих осередків та структурних підрозділів з питань компетенції Секретаріату;
 • вносити до органів Спілки пропозиції щодо удосконалення форм та методів роботи Секретаріату.

Стаття 3. Склад Секретаріату

3.1. До складу Секретаріату входять:

 • Секретар;
 • інші працівники, найняті Секретарем за погодженням з Головою Спілки відповідно до штатного розпису Секретаріату та у межах бюджету Спілки для виконання функцій, покладених на Секретаріат.

3.2. Працівники Секретаріату зобов'язані:

 • належно виконувати свої службові обов'язки;
 • виконувати рішення Ради Спілки, розпорядження Голови Спілки, заступника Голови Спілки, Секретаря Спілки у частині, що стосуються їх службових обов'язків;
 • сприяти розвитку Спілки;
 • забезпечувати Голову Спілки, голову та членів Ревізійної комісії необхідними документами, звітами та іншими матеріалами;
 • надавати головам та іншим посадовим особам місцевих осередків та структурних підрозділів Спілки документи, звіти та інші матеріали, необхідні для здійснення їх функцій;
 • надавати членам Спілки інформацію про діяльність Спілки на їх запит;
 • підвищувати свій професійний рівень;
 • забезпечувати зберігання конфіденційної інформації.

Стаття 4. Секретар Спілки

4.1. Секретар Спілки здійснює керівництво Секретаріатом та несе відповідальність за його діяльність.

4.2. Секретар Спілки невід'ємно входить до колегіального адміністративно-виконавчого органу Спілки – Ради Спілки.

4.3. Секретар Спілки призначається на посаду та звільняється відповідно до Статуту Спілки Конференцією Спілки, а також рішенням Ради Спілки або Голови Спілки, якщо інше не буде передбачено відповідним рішенням Конференції Спілки.

4.3.1. Секретар Спілки є підзвітним Голові Спілки.

4.4. При призначенні Секретаря Спілки на посаду з ним може укладатись трудовий контракт. Укладення трудового контракту з Секретарем Спілки покладається на Голову Спілки.

4.5. Основними посадовими обов'язками Секретаря Спілки є:

 • представництво Спілки у відносинах з органами влади, державними та недержавними, українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами у питаннях, пов'язаних з статутною діяльністю Спілки;
 • дія від імені Спілки без довіреності та вчинення від імені Спілки юридично значущі дії в межах своєї компетенції;
 • організація виконання рішень Конференції та Ради Спілки;
 • забезпечення контролю за дотриманням членами Спілки Статуту та обов'язкових для них рішень органів Спілки;
 • забезпечення контролю за залученням нових членів до Спілки;
 • організація реалізації статутної мети та завдань Спілки;
 • розробка штатного розпису та умов оплати праці працівників Секретаріату і подання їх на затвердження Раді Спілки;
 • призначення та звільнення з посади працівників Секретаріату;
 • видавати накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Секретаріату, з питань, що відносяться до його компетенції;
 • вирішення інших питань оперативно-господарської діяльності Спілки.

4.6. У разі неможливості виконання Секретарем Спілки своїх обов'язків за розпорядженням Голови або Секретаря Спілки його обов'язки виконує працівник Секретаріату або член Ради Спілки.

4.7. На працівників Секретаріату поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

4.8. Секретар Спілки несе відповідальність:

4.8.1. за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цим Положенням, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України;

4.8.2. за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

4.8.3. за завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Стаття 5. Порядок внесення змін до цього Положення, термінологія

5.1. Зміни та доповнення можуть бути внесені до цього Положення та затверджені виключно за рішенням Конференції Спілки, Ради Спілки або Голови Спілки.

5.2. Зміни та доповнення до цього Положення, що затверджені Радою або Головою Спілки, подаються на ознайомлення Конференції Радою Спілки або Головою Спілки у випадку прийняття відповідного рішення самої Ради або за розпорядженням Голови Спілки.

5.3. Терміни вживаються у цьому Положенні в тому значенні, яке їм надається в Статуті Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України».

aliance

light

artist shapovalov

christ-song

shpu facebook

 

biblioteka

krug-stol2013

krug-stol2014

Головна сторінка | Людина року | Контакти

© Використання будь-яких матеріалів сайту дозволено тільки за умови активного гіперпосилання на джерело. Офіційний сайт Спілки християнських письменників України. 2010-2018 рр.