Статут Всеукраїнської громадської організації «Спілка християнських письменників України»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація «Спілка християнських письменників України» є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Всеукраїнська громадська організація «Спілка християнських письменників України» створена для спільної реалізації її членами своїх конституційних прав і свобод, а також для задоволення та захисту їх професіональних творчих інтересів.

1.3. Статут Спілки християнських письменників України визначає мету та завдання Спілки, умови і порядок прийому в члени Спілки, вибуття з неї, права і обов'язки членів Спілки, порядок утворення і діяльності статутних органів Спілки, відокремлених підрозділів та їх повноваження, джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Спілки, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань, порядок внесення змін і доповнень до Статуту Спілки, порядок припинення діяльності Спілки і вирішення майнових питань, пов'язаних з її ліквідацією та інші положення, шо не суперечать законодавству України.

1.4. Назва українською мовою:

1.4.1. повна назва - ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ»;

1.4.2. скорочені назви: ВГО «СПІЛКА ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ»; ВГО «СХПУ».

1.5. Назва іншими мовами:

1.5.1. російською – ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ХРИСТИАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ»;

1.5.2. англійською – ALL-UKRAINIAN SOCIAL ORGANIZATION «UNION OF UKRAINIAN CHRISTIAN WRITERS».

1.6. У своїй діяльності Спілка християнських письменників України керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

1.7. Дія Спілки християнських письменників України поширюється на всю територію України.

1.8. Спілка християнських письменників України створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.9. Спілка християнських письменників України має свої відокремлені підрозділи у більшості областей України, які не набувають статусу самостійної юридичної особи і діють виключно у відповідності до цього Статуту.

1.10. Для виконання своїх статутних завдань Спілка християнських письменників України співпрацює з центральними та місцевими органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, релігійними організаціями, творчими спілками та колективами, з юридичними та фізичними особами.

1.11. Спілка християнських письменників України може вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, які відповідають цілям і завданням Спілки та не зашкоджують міжнародним відносинам України.

1.12. Спілка християнських письменників України є неприбутковою організацією.

1.13. Діяльність Спілки християнських письменників України не обмежена часі.

1.14. Спілка християнських письменників України після державної реєстрації набуває статусу юридичної особи, має власні печатку і штампи, бланк з позначенням свого найменування, рахунки в банківських установах, користується правами і несе обов’язки відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

1.15. Спілка християнських письменників України має власну символіку, яка реєструється в порядку, визначеному законодавством України.

1.16. Місцезнаходження Спілки християнських письменників України: Україна, 03040, м. Київ, вул. М. Стельмаха. б. 7/2, кв. 7.

 

2.МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

2.1. Основною метою діяльності Спілки християнських письменників України є об’єднання авторів, видавців, редакторів християнських творів з метою підняття рівня суспільної моралі, утвердження християнських цінностей в соціальних відносинах та поведінці людей, виховання нового покоління мешканців України в дусі християнської етики, поширення надбань християнської творчості, задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основними завданнями Спілки християнських письменників України є:

2.2.1. всебічне сприяння підвищенню рівня моралі та духовності в суспільних та сімейних відносинах.

2.2.2. консолідація зусиль членів Спілки в утвердженні біблійної моралі, християнських цінностей в житті людини;

2.2.3. посильна підтримка авторів, членів Спілки, в їх творчій літературній діяльності, яка не суперечить Духу Слова Божого і біблійним основам християнської віри;

2.2.4. сприяння розповсюдженню творів авторів, членів Спілки, в Україні та за її межами;

2.2.5. ініціатива в формуванні загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, суспільних акцій, які не суперечать стратегічним напрямкам діяльності Спілки.

2.3. Діяльність Спілки християнських письменників України здійснюється, в основному, у формі втілення в життя програм та заходів, які не суперечать статутним цілям, чинному законодавству України та схвалені керівними органами Спілки.

2.4. Призначення Спілки християнських письменників України має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади та управління і не позбавляє права на отримання державної підтримки та допомоги.

2.5. Спілка християнських письменників України здійснює свою діяльність шляхом:

2.5.1. залучення до реальної співпраці підприємств, установ, організацій та впливових фізичних осіб через створення системи інформування про цілі та програми Спілки;

2.5.2. розробки власних програм, зокрема програм захисту, підтримки та допомоги членам Спілки та їх втілення в конкретні справи;

2.5.3. надання членам Спілки організаційної, інформаційної та правової допомоги, в тому числі на умовах особистої праці членів Спілки, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

2.5.4. сприяння становленню авторів-початківців;

2.5.5. участі в реалізації науково-освітніх та культурних програм і заходів;

2.5.6. співпраці з вчителями, вченими, студентами, учнями; надання допомоги талановитій творчій молоді;

2.5.7. реалізації програм духовного розвитку, зокрема, через співпрацю з засобами масової інформації;

2.5.8. сприяння членам Спілки в оприлюдненні, у тому числі у вигляді публічного виконання та публічного сповіщення їх творів;

2.5.9. фінансування конкретних цільових програм;

2.5.10. дозволу на використання своєї назви, емблеми, символіки;

2.5.11. використання об'єктів прав власності та авторських прав членів Спілки виключно з метою та в напрямках, які не суперечать основним завданням Спілки в цілому;

2.5.12. співробітництва з вітчизняними, іноземними та міжнародними організаціями, установами, підприємствами, творчими спілками, об’єднаннями громадян і окремими особами у питаннях, що відносяться до статутної діяльності Спілки;

2.5.13. сприяння розвитку християнської культури України, створенню, збереженню, захисту, розповсюдженню і популяризації творів своїх членів.

 

3.ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІЛКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

3.1. Спілка християнських письменників України набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації згідно з законодавством України.

3.2. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Спілки християнських письменників України.

3.3. Спілка християнських письменників України користується всіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, необхідні рахунки в установах банків в національній і іноземній валюті, має круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, бланки з позначенням свого найменування.

3.4. Спілка християнських письменників України набуває майнові та немайнові права, може виступати позивачем та відповідачем в суді, для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди (договори. контракти), реалізувати свої права відповідно до завдань передбачених цим Статутом.

3.5. Спілка християнських письменників України може приймати у встановленому законом порядку заходи щодо забезпечення здійснення охорони та захисту авторських та суміжних прав своїх членів.

3.6. Для здійснення своїх статутних цілей та практичних завдань Спілка християнських письменників України у відповідності з чинним законодавством України має право:

3.6.1. самостійно вирішувати питання про стратегію і напрямки своєї діяльності;

3.6.2. виступати учасником цивільно-правових відносин, не заборонених законом;

3.6.3. представляти і захищати свої права і законні інтереси. а також права і законні інтереси своїх членів у судових органах, державних установах та громадських організаціях;

3.6.4. інформувати громадськість про статутні мету і діяльність Спілки християнських письменників України через засоби масової інформації;

3.6.5. популяризувати свою назву, символіку;

3.6.6. вносити до органів державної влади пропозиції щодо загальнодержавних проектів та програм, які відповідають духовному баченню Спілки;

3.6.7. одержувати від державних та місцевих органів влади і управління інформацію, необхідну для виконання завдань Спілки;

3.6.8. вносити пропозиції до органів влади і управління;

3.6.9. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

3.6.10. засновувати засоби масової інформації;

3.6.11. надавати творчу, ідейну, методологічну юридичну допомогу християнським авторам, членам Спілки.

3.6.12. організовувати конкурси, семінари, лекції, конференції, круглі столи, консультації, концерти, виставки та інші просвітницькі, інформаційно-освітні і культурно-масові заходи;

3.6.13.  об'єднуватися в союзи, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань Спілки;

3.6.14. здійснювати міжнародну діяльність через участь в міжнародних проектах, розвивати співробітництво з українською діаспорою;

3.6.15. направляти за кордон своїх представників, приймати іноземних гостей для проведення спільних заходів, обміну досвідом та надання взаємодопомоги у порядку, встановленому законодавством України;

3.6.16. приймати участь в конкурсах на здобуття грантів та залучення цільового фінансування для реалізації проектів, які відповідають статутним завданням Спілки християнських письменників України;

3.6.17. приймати добровільні пожертвування та внески від фізичних та юридичних осіб України або держави іноземних держав та міжнародних організацій;

3.6.18. бути колективним членом інших громадських організацій, зокрема, і міжнародних, у випадках, передбачених їх статутами;

3.6.19. засновувати спілки об’єднань громадян (союзи, асоціації тощо) утворювати блоки та коаліції об’єднань громадян, укладати з об’єднаннями громадян угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.6.20. утворювати відповідно до законодавства України свої відокремлені підрозділи;

3.6.21. здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових підприємств, установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

3.6.22. відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

3.6.23. мати всі інші права юридичної особи за законодавством України.

3.7. Спілка християнських письменників України зобов'язана забезпечити виконання статутних завдань, звітувати перед Конференцією членів організації про свою діяльність, надавати. при необхідності, документи про господарську та фінансову діяльність.

 

4.ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ СПІЛКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

4.1. Відокремлені підрозділи Спілки не отримують державної реєстрації та не є юридичними особами.

4.2. Відокремлені підрозділи Спілки створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 (трьох) чоловік.

4.3. Відокремлені підрозділи Спілки створюються за ініціативою членів Спілки, які мешкають в певному регіоні України, та за погодженням з Головою Спілки.

4.4. Керівники відокремлених підрозділів обирається на зборах членів Спілки християнських письменників України, які фактично проживають у даній місцевості.

4.5. Керівник відокремленого підрозділу Спілки затверджується на цю посаду Радою Спілки. Як посадова особа Спілки він виконує повноваження, підпорядковуючи свою діяльність керівним органам Спілки.

4.6. Рада Спілки має право розпустити відокремлений підрозділ, який у своїй діяльності порушує Статут Спілки, внутрішні нормативні положення Спілки, дискредитує Спілку, перешкоджає діяльності Спілки чи інших відокремлених підрозділів Спілки.

4.7. Спілка християнських письменників України як всеукраїнська громадська організація, діяльність якої поширюється на територію всієї України, може створювати відокремлені підрозділи Спілки в усіх областях України та в Автономній Республіці Крим.

4.8. Відокремлені підрозділи Спілки створюються для втілення в життя мети і завдань Спілки на місцевому рівні. Діяльність відокремленого підрозділу не може мати розбіжностей та суперечок з діяльністю Спілки.

 

5.ЧЛЕНИ СПІЛКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що проживають в Україні або за її межами, є членами помісної церкви та сповідують спільну християнську віру.

5.2. Член Спілки погоджується з принципами добровільності, рівноправності, самоврядування, законності, гласності, на яких базується діяльність Спілки.

5.3. Членом Спілки може бути людина, яка поділяє мету, засади та основні завдання Спілки, а також повністю згідна з її Статутом.

5.4. Членство в Спілці можуть набути:

5.4.1. автори не менш ніж двох літературних християнських прозаїчних творів просвітницького або художнього характеру, виданих або у рукописі;

5.4.2. автори хоча б однієї збірки християнської поезії;

5.4.3. видавці, редактори, коректори та перекладачі християнських літературних творів, Біблії.

5.5. Член Спілки має право:

5.5.1. брати участь в роботі всіх органів Спілки;

5.5.2. обирати та бути обраним до керівних органів Спілки;

5.5.3. отримувати інформацію щодо діяльності Спілки;

5.5.4. одержати рецензію (передмову) на власний твір;

5.5.5. добровільно вийти з членів Спілки за власною заявою.

5.6. Член Спілки зобов’язується:

5.6.1. дотримуватися статутних документів Спілки;

5.6.2. дотримуватися принципів біблійного вчення;

5.6.3. виконувати рішення керівних органів Спілки;

5.6.4. вчасно сплачувати вступний та щорічні членські внески;

5.6.5. не припускати дій, які можуть нанести Спілці або її членам моральну чи матеріальну шкоду.

5.7. До літературних творів авторів, членів Спілки, висуваються наступні вимоги. Твори повинні:

5.7.1. базуватися на духовних канонах Святого Письма (Біблії);

5.7.2. не суперечити Духу Слова Божого і біблійним основам християнської віри;

5.7.3. виключати будь-яке вільне трактування, як окремих віршів Біблії, так і її цілісного духовного відображення.

5.8. Для відсторонення всіляких хибних течій та псевдовчень в Спілці постійно функціонує літературна духовна рада, яка має повноваження надавати авторам рекомендації до вступу в Спілку після детального аналізу їх творчих робіт.

5.9. Про вступ до Спілки або вибуття з неї потрібно сповістити шляхом подання відповідної заяви.

5.10. Рішення шодо прийому нових членів у Спілку або виключення з неї приймаються Вищим органом управління Спілки.

5.11. Член Спілки за порушення статутних вимог може бути позбавлений членства у Спілці. Порядок виключення з членів Спілки той самий, що і порядок прийняття в члени.

5.12. Засновники Спілки є членами Спілки на загальних підставах і не мають жодних виключних прав.

 

6.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СПІЛКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

6.1. Органи управління Спілки християнських письменників України:

6.1.1. Вищий орган - Конференція членів;

6.1.2. Вища посадова особа - Голова Спілки християнських письменників України, який є також Головою Ради;

6.1.3. Виконавчий орган - Рада;

6.1.4. Адміністративно-виконавчий орган - Голова Спілки, заступники Голови та Секретаріат;

6.1.5. Контролюючий орган - Ревізійна Комісія.

6.2. Вищим органом управління є Конференція членів Спілки християнських письменників України, яка скликається в черговому порядку раз на 5 (п’ять) років і вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше двох третин членів.

6.3. Крім зазначених строків Конференцію можуть скликати позачергово за рішенням Ради Спілки, Ревізійної комісії або за вимогою не менше однієї третини членів Спілки.

6.4. До компетенції Конференції відноситься:

6.4.1. затвердження Статуту, внесення змін та доповнень до нього;

6.4.2. вибори Голови;

6.4.3. вибори Ради;

6.4.4. вибори Ревізійної Комісії;

6.4.5. затвердження Положення про Раду, Положення про Ревізійну Комісію, Положень про відокремлені підрозділи Спілки християнських письменників України, Положення про Секретаріат;

6.4.6. визначення основних стратегічних напрямків діяльності Спілки християнських письменників України;

6.4.7. прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Спілки християнських письменників України.

6.5. Серед перелічених до виключної компетенції Конференції відносяться лише ті що стосуються виборів керівних та ревізійних органів Спілки та прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Спілки християнських письменників України.

6.6. Конференція членів Спілки може також розглядати й інші питання діяльності Спілки.

6.7. Конференція Спілки може прийняти рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції інших органів Спілки (виконавчому органу) або передачу частини повноважень виконавчого органу до компетенції Конференції Спілки.

6.8. Виконавчим органом Спілки християнських письменників України є Рада, яка обирається Конференцією в складі 7 (семи) осіб на п’ять років. Голова Спілки та керівник Секретаріату - Секретар входять в склад Ради за посадою.

6.9. Рада є Вищим постійно діючим керівним органом Спілки в період між Конференціями, яка діє згідно з наданими їй повноваженнями, за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції Конференції.

6.10. Склад Ради очолює Голова Спілки, який обирається Конференцією на 5 (п’ять) років.

6.11. Рада Спілки християнських письменників України діє в межах своїх повноважень та регламенту, викладених в цьому Статуті та у Положенні про Раду.

6.12. Рада виконує свої повноваження в режимі регулярних засідань, які проводяться, як правило, один раз на квартал, а при необхідності – і в період між регулярними засіданнями – за наполяганням Голови.

6.13. Засідання Ради є правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше ніж 2/3 членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради.

6.14. До повноважень Ради належить:

6.14.1. планування діяльності, яка направлена на виконання рішень Конференції;

6.14.2. організація підготовки та проведення Конференцій;

6.14.3. звітування перед Конференцією за стан виконання її стратегічних завдань та рішень;

6.14.4. підготовка звітів для Ревізійної Комісії за регламентом її роботи;

6.14.5. затвердження внутрішніх Положень Спілки християнських письменників України;

6.14.6. розгляд та затвердження кандидатур в члени Спілки (чи їх виключення з членів Спілки) або їх подання на розгляд Конференції для прийняття відповідного рішення;

6.14.7. затвердження штатного розкладу адміністративно-виконавчого органу;

6.14.8. визначення порядку використання майна та коштів, в межах повноважень, визначених Конференцією Спілки;

6.14.9. затвердження проектів та програм діяльності Спілки та заходів по їх реалізації;

6.14.10. прийняття рішень про участь у союзах, асоціаціях та інших спілках об’єднань громадян на правах засновників та членів;

6.14.11. прийняття рішень щодо участі в міжнародній діяльності;

6.14.12. прийняття рішень про заснування підприємств, організацій, засобів масової інформації та затвердження їх статутів;

6.14.13. прийняття рішень про відкриття своїх нових відокремлених підрозділів відповідно до чинного законодавства України;

6.14.14. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію заснованих підприємств та їх відкритих відокремлених підрозділів;

6.14.15. прийняття рішень по іншим питанням, що віднесені до її компетенції або повноважень наданих Конференцією Спілки.

6.15. Члени Ради не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов’язків, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Спілки за рішенням Ради.

6.16. В Спілці створюється адміністративно-виконавчий колегіальний орган – це Голова, Заступники Голови та Секретаріат, які виконують свої повноваження згідно з цим Статутом.

6.17. Голова обирається Конференцією членів Спілки на 5 (п'ять) років та є вищою посадовою особою Спілки християнських письменників України. Допускається його повторне призначення та дострокове звільнення з посади.

6.18. Голова формує підлеглий йому апарат на принципах найму його робітників та укладає з ними трудові договори у відповідності та в межах штатного розкладу.

6.19. Голова одноосібно призначає Заступників Голови та Головного бухгалтера і приймає їх на роботу за контрактами.

6.20. На Голову, Заступників Голови, Головного бухгалтера та працівників Секретаріату поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

6.21. Голова забезпечує, поточну діяльність Спілки християнських письменників України, є відповідальною особою, підзвітною Конференції, та наділяється наступними повноваженнями:

6.21.1. представляє: інтереси Спілки в усіх установах, підприємствах, організаціях України та за її межами;

6.21.2. діє без довіреності від імені та на користь Спілки;

6.21.3. укладає угоди та контракти, видає довіреності, має право першого підпису на фінансових документах;

6.21.4. відкриває рахунки в установах банків;

6.21.5. розробляє внутрішні Положення Спілки;

6.21.6. розробляє та подає на затвердження Ради проекти програм, планів заходів, направлених на виконання рішень Конференції;

6.21.7. звітує перед Конференцією про стан їх виконання;

6.21.8. готує штатний розклад та затверджує його;

6.21.9. формує та затверджує кошторис витрат на утримання майна організації, оплати інших послуг, визначає розміри заробітної плати підлеглих в межах штатного розкладу;

6.21.10. призначає та звільняє керівників госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, заснованих Спілкою, а також її відокремлених підрозділів;

6.21.11. несе відповідальність за господарську та фінансову діяльність Спілки, за стан належного їй (на праві власності та розпорядження) майна, за законність та прозорість фінансової діяльності в цілому та окремих заходів зокрема, за оптимальне використання коштів, за повноту і достовірність інформації, що надається Раді, Конференції тощо;

6.21.12. від імені Спілки виступає позивачем та відповідачем в судових органах.

6.22. На період відсутності Голови його обов’язки виконує один із Заступників Голови виключно в межах повноважень, які надаються йому Головою через службове розпорядження.

6.23. Контролюючим органом Спілки християнських письменників України є Ревізійна Комісія в складі З (трьох) осіб. Голова Ревізійної комісії, персональний склад і термін повноважень визначаються Конференцією.

6.24. Ревізійна Комісія надає звіти про свою діяльність та затвердження результатів проведених перевірок Конференції.

6.25. Ревізія коштів, матеріальних цінностей, стану майна, фінансової діяльності Спілки проводиться один раз на рік, а результати перевірки доповідаються Конференції, яка їх затверджує.

6.26. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції членів Спілки, Ради Спілки, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Спілки.

6.27. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергової Конференції членів або Ради, якщо виникла суттєва загроза інтересам Спілки, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Спілки чи її членів.

6.28. Ревізійна комісія має право запитувати та отримувати від посадових осіб Спілки та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

6.29. Голова Спілки, Голова та члени Ради Спілки не можуть бути членами Ревізійної комісії.

6.30. Члени Ревізійної Комісії не входять до складу штатних працівників та не отримують заробітної плати. Витрати, обумовлені виконанням Ревізійною Комісією її  статутних обов’язків, можуть бути відшкодовані  за рахунок коштів Спілки за рішенням Ради.

6.31. Ревізійна Комісія має права та обов’язки, що також визначені в Положенні про неї, затвердженого Конференцією Спілки.

6.32. Секретаріат Спілки здійснює свою діяльність у відповідності до Статуту Спілки і затвердженого Конференцією Положення про Секретаріат.

6.33. Секретар Спілки очолює і керує Секретаріатом в межах його повноважень та несе персональну відповідальність за його діяльність. Секретар Спілки входить до складу Ради Спілки і призначається Конференцією Спілки.

6.34. Секретаріат організовує виконання рішень, прийнятих керівними органами Спілки. Забезпечує інформаційний зв'язок між Спілкою та її членами, громадськістю, іншими організаціями.

 

7.ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ

7.1. У власності Спілки християнських письменників України можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах.

7.2. Спілка має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та законодавству України.

7.3. Майно та кошти Спілки християнських письменників України складаються за рахунок:

7.3.1. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

7.3.2. благодійних внесків і пожертвувань, що надані фізичними та юридичними особами або державою в грошовій та натуральній формі;

7.3.3. пасивних доходів (доходів отриманих у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат, відшкодувань, а також роялті);

7.3.4. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги;

7.3.5. вступних та членських внесків;

7.3.6. майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;

7.3.7. коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності;

7.3.8. інших джерел, не заборонених законодавством України.

7.4. Спілка також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

7.5. Доходи (прибутки) Спілки використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Спілки, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.6. Отримані доходи (прибутки) Спілки або їх частини не можуть розподілятися серед засновників (учасників), членів Спілки, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.7. Спілка здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Діяльність Спілки не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

7.8. Спілка користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

7.9. Спілка має право ввозити, отримувати і розпоряджатись гуманітарною допомогою без одержання прибутку у порядку, встановленому законодавством України.

7.10. Спілка обліковує на окремих банківських рахунках кошти для благодійної діяльності в національній та/або в іноземних валютах.

7.11. Фінансова діяльність Спілки здійснюється відповідно до вимог законодавства України і спрямована на виконання статутних завдань, вона не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

7.12. Надходження від фінансової діяльності спрямовуються виключно на забезпечення статутної діяльності.

7.13. Джерелом формування майна не можуть бути кредити.

7.14. Майно та кошти Спілки не можуть бути предметом застави.

7.15. Спілка християнських письменників України веде бухгалтерську, податкову і статистичну звітність, а також діловодство у відповідності з чинним законодавством.

7.16. Спілка християнських письменників України стає на облік в органах Державної податкової адміністрації у встановленому законом порядку, здійснює виплати до державного бюджету в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

7.17. Фінансовий рік Спілки починається 1 січня (за винятком першого року діяльності) і закінчується 31 грудня.

7.18. Не використані на кінець року кошти Спілки вилученню не підлягають і використовуються для фінансування заходів відповідно до статутних завдань та цілей в наступні роки.

7.19. Спілка християнських письменників України не відповідає за зобов’язаннями Держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Спілки християнських письменників України.

7.20. Спілка християнських письменників України не відповідає за зобов’язаннями створених підприємств і організацій, що виникають у ході їхньої господарської діяльності.

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ СПІЛКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

8.1. Право внесення пропозицій про зміни та доповнення до цього Статуту (або нової редакції Статуту) належить Раді та членам Спілки в кількості не менше ніж 1/3 від загальної кількості членів Спілки.

8.2. Рішення про внесення змін до Статуту Спілки християнських письменників України, а також про заміну чинної редакції Статуту на нову, приймається та затверджується Конференцією, якщо за нього проголосувало більше двох третин членів присутніх на Конференції.

8.3. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

9.ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ СПІЛКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

9.1. Спілка християнських письменників України може бути реорганізована або ліквідована шляхом саморозпуску/примусового розпуску за рішенням Конференції та в інших випадках, передбачених діючим законодавством. У випадку реорганізації її права та зобов’язання переходять до правонаступника.

9.2. Спілка християнських письменників України не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

9.3. Спілка християнських письменників України може бути ліквідована за рішенням її Конференції або рішенням суду, господарського суду. Рішення про примусовий розпуск приймається виключно судом.

9.4. При ліквідації Спілки християнських письменників України за рішенням Конференцій або органу, що прийняв рішення про її ліквідацію, створюється комісія з припинення, що діє в порядку передбаченому чинним законодавством.

9.5. У разі припинення Спілки (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

м.Київ – 2016 рік

light

artist shapovalov

christ-song

shpu facebook

 

biblioteka

krug-stol2013

krug-stol2014

Головна сторінка | Людина року | Контакти

© Використання будь-яких матеріалів сайту дозволено тільки за умови активного гіперпосилання на джерело. Офіційний сайт Спілки християнських письменників України. 2010-2018 рр.